Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI


MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 – FİRMA

Unvan: Şimşir Bağ Fidancılık

Adres: İnönü Cad. No: 69A Poyrazdamları Mah. Salihli Manisa

Telefon: 0507 793 91 39

Eposta: bilgi@simsirfidancilik.com

Alışveriş sitesi: www.simsirfidancilik.com


1.2 - KULLANICI

Müşteri olarak ALIŞVERİŞ SİTESİ'ne üye olan kişi.

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.


MADDE 2 - SORUMLULUKLAR

  • FİRMA, ALIŞVERİŞ SİTESİ'ndeki fiyatların, sunulan ürünlerin ve hizmetlerin üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
  • FİRMA, KULLANICI'nın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  • KULLANICI, ALIŞVERİŞ SİTESİ'nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
  • KULLANICI, ALIŞVERİŞ SİTESİ içindeki faaliyetlerinde, ALIŞVERİŞ SİTESİ'nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda FİRMA yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
  • ALIŞVERİŞ SİTESİ'nin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 


MADDE 3 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3.1 İşbu ALIŞVERİŞ SİTESİ'nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ALIŞVERİŞ SİTESİ işleteni ve FİRMA'ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu ALIŞVERİŞ SİTESİ'nin ziyaret edilmesi veya bu ALIŞVERİŞ SİTESİ'ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.2 ALIŞVERİŞ SİTESİ'nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. ALIŞVERİŞ SİTESİ'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 


MADDE 4 - GİZLİ BİLGİ

4.1 FİRMA, ALIŞVERİŞ SİTESİ üzerinden KULLANICI'nın ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi KULLANICI'yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca GİZLİ BİLGİLER olarak anılacaktır.

4.2 KULLANICI, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, ALIŞVERİŞ SİTESİ'nin sahibi olan FİRMA'nın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler FİRMA bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

4.3 GİZLİ BİLGİLER, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


MADDE 5 - GARANTİ VERMEME

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 


MADDE 6 - KAYIT VE GÜVENLİK

KULLANICI, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve KULLANICI bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

KULLANICI, ALIŞVERİŞ SİTESİ ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.


MADDE 7 - MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte MÜCBİR SEBEP olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, TARAFLAR bundan sorumlu değildir. Bu sürede TARAFLAR'ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 


MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


MADDE 9 - SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

FİRMA, dilediği zaman ALIŞVERİŞ SİTESİ'nde sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


MADDE 10 - TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, FİRMA'nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


MADDE 11 - DELİL SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda TARAFLAR'ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve e-posta kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


MADDE 12 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Adliye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu site kullanım şartları'nı dikkatlice okuyunuz. Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz bu şartları kabul etmiş varsayılmaktadır: